Šašci a blázni králů: Bratr Paleček

17. květen 2008

"Statečný umírá jen jednou - zbabělec stokrát." To říká jedno staré turkmenské rčení, kterým můžeme zahájit další z vyprávění o šašcích a bláznech králů. Zbabělost rozhodně nesměla být jejich silnou stránkou. Navíc pro nás jsou šašci a blázni doslova nesmrtelní a zvláště pak bratr Paleček, o kterém si s Lubošem Koláčkem povíme více dnes.

V jeden pátek bratr Paleček v královské světnici sedl za stůl u dveří mezi mládence, kteří nemívali velkých ryb na svém stolu. A když jim dali na stůl ryby plotice, vzal Paleček jednu, přistrčil ji sobě k uchu a ptal se jí : Ví-li co o jeho bratru, podruhý i potřetí? Skrz to ti mládenci dali se v smích v královské světnici , až se král optal: Co se děje? Maršálek odpověděl: Milostivý králi, bratr Paleček sedě s mládenci za stolem, mluví s rybami. Řekl k němu král: Bratře Palečku, co to tam děláš, proč k nám nejdeš ke stolu? Odpověděl Paleček: Králi, povímť , měl jsem bratra rybáře, a utonul mi v řece, protož se těchto ryb ptám, vědí-li co o něm? A král se ho optal: A což praví? Řekl Paleček: Tak praví, že jsou ony velmi mladé, a proto o něm nic nevědí. Než abych se optal těch starých ryb, které jsou na tvém stolu. Král Jiří porozuměv tomu, kázal naklást největších ryb na talíř a donést Palečkovi. A tak Paleček nakrmil ty mládence starými rybami.
Ukázka z knížky Šašci a blázni králů

Nevysedávalť bratr Paleček v královské radě zbůhdarma. Tak třeba: jedno po druhém si prý obvykle sepsal jména veškerých pánů , sedících i stojících v radě - královo jméno nakonec. A potom dával bedlivý pozor: sledoval, kdo a co radí králi, v kontextu s reálným děním, politickými, ekonomickými i soukromými zájmy jednotlivých osob - s nimiž ovšem musel být skvěle obeznámen! A u každého si činil poznámky. Jistěže šaškovské!.... Když některý radil upřímně, k obecnému prospěchu země, tu udělal u jeho jména přímou čáru. Kdokoli ale radil neupřímně a lstivě, k prospěchu svému vlastnímu, tomu připsal ke jménu čáru křivou. Ale nevynechal ani krále, a to vše mělo jistě obrovský psychologický dopad na celou radu. Věděli, že příště se bude analýza opakovat - a oni si musí dát bedlivý pozor, jak "navléknou" svoji případnou faleš, aby na ni pronikavý analytik v čapce se zvonečky nepřišel.
Ukázka z knížky Šašci a blázni králů

Bratr Paleček mnoho sukní do roka míval, neb kdykoli viděl člověka nuzného bez sukně, hned dal jemu s sebe svou sukni. A přijda ke králi, řekl: Bratře králi, dej mi sukni,nebo jsem první dal pánu bohu. Řekl k němu král: A kde jsi viděl pána boha, žes´jemu sukni dal? Odpověděl Paleček : A zdali nevíš písma: Co jste mému nejmenšímu učinili, mně jste učinili?
Ukázka z knížky Šašci a blázni králů

Logo

Jednoho času trefilo se, že Paleček pomáhal jednomu člověku pošívati stodolu. V tom času královna tudy na pouť k svatému Prokopu se brala. A jeden ze služebníků uhledav Palečka, pověděl královně o něm. Královna zavolala Palečka, aby k ní přišel dolů a ptala se ho: Milý bratře Palečku, prosím tebe, pověz nám, také-li co pán bůh dá mi za to, že teď za vozem pěšky na pouť jdu? Odpověděl Paleček: Jestli-že bude jiným tulákům a zahálečům platiti, a ty nezmeškáš-li, i tobě může něco dáno býti: Ale milá sestro královno, kdybys raději doma seděla, příze napředla a z ní plátna nadělati dala a chudým rozdala, to by tobě pán bůh dobře odplatil zde i věčně. A tak se krále Jiřího manželka, poslechši ho, zase ku Praze obrátila, a Paleček šel k své robotě na stodolu.
Ukázka z knížky Šašci a blázni králů

Představ a příběhů je kolem šašků celá řada a i když nám mnohdy jakékoli historické záznamy chybí, některé z příběhů stojí za připomínání. A pokud bychom na závěr hledali opět nějaké přísloví - určitě bychom mohli oprášit jedno z kazašských rčení, které říká: "Jsou slova, která nespolkneš ani s medem." A jedním z Šašků a bláznů králů, který si rozhodně nebral servítky - byl Kouzelník Žito ... téma našeho seriálu v Zrcadle s premiérou 23.května.

Logo
autor: Adriana Krobová
Spustit audio