Komenského vzdělávací zásady budou platit, co lidstvo bude lidstvem, tvrdí znalec

Jan Amos Komenský ve své pracovně v Amsterodamu (obraz Václava Brožíka)
Jan Amos Komenský ve své pracovně v Amsterodamu (obraz Václava Brožíka)

Datum 28. březen je Dnem učitelů, který je také datem narození Jana Ámose Komenského. Tento rodák z Uherského Brodu, myslitel, biskup a především pedagog v mnohém předběhl svou dobu. Univerzální platnost jeho teorií i jeho houževnatost fascinují dodnes.

„Dětství Komenského se odehrávalo v rozbouřených dobách sváru katolicismu se zastánci stavovských svobod i svobod náboženských,“ uvedl Magazínu Leonardo komeniolog Petr Zemek z Muzea Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě.

Na jihovýchodní Moravě byly kromě permanentního tureckého ohrožení hrozbou i neurovnané poměry v uherském království. „Takže v roce 1605 byla Morava napadena uherskými povstalci a byla poničena, včetně Uherského Brodu.“

„V té době se sirotek Komenský nacházel ve Strážnici, která byla vypálena, takže Jan Ámos vstupuje vskutku do neklidné doby. Později byl ale jako nadějný student přerovské českobratrské školy vyslán na zahraniční studia do západní Evropy.“


„Zásady, které Komenský formuloval, budou platné po tu dobu, co bude lidstvo lidstvem. Jde o na poznání člověka založenou didaktiku, na jeho přirozených potřebách i přirozených potřebách poznávání. K tomu má učitel žáky vést, a na tom s nimi pracovat.“

Byly dvě možnosti, buď bude knězem, učitelem nebo obojím, vysvětlil Zemek. „Po návratu ze studií začíná svou pedagogickou kariéru na přerovské škole, a od roku 1616, kdy byl ordinován knězem, začíná i jeho kněžské působení.“

Komenského snaha o reformu školství byla inspirována mimo jiné osobností Jana Jindřicha Alsteda a jeho pojetím encyklopedismu. „Tak měli být lidé vzděláváni, bylo to něco, co předchází dnešní Wikipedii... Dalšími impulsy byly jeho osobní zkušenosti ze školství nejdříve v Přerově, pak ve Fulneku.“

Komenský také rozdělil průběh výuky, který je v podstatě zachováván do dnešních dnů. „Jsou to čtyři šestiletá období... První je škola mateřská se silnou rolí matky, protože mladý člověk má být podle Komenského vychováván především matkou. Od šesti let je čas základní školy pro všechny děti bez rozdílu sociálních poměrů a pohlaví, všichni by také měli být vzděláváni v mateřském jazyce.“

Další vývojové stupně mají učit jazykům, zvláště latině i jazykům sousedních zemí, ale opět prostřednictvím mateřského jazyka.

Socha Jana Amose Komenského v Naardenu. Mají tu ještě muzeum a mauzoleum

Proslulost Komenského jako pedagoga i myslitele se šířila postupně. „Bylo to díky vztahům, které po roce 1628 navazoval. Tehdy se uchytil v Lešně, kde dostal místo na tamním gymnáziu a kde praktikoval své metody.“

„Druhým mezníkem bylo vydání díla Pansofia, které je důležitým momentem filozofického uvažování, protože se v něm Komenský snažil napravit poměry ve společnosti prostřednictvím jakési všemoudrosti.“

Díky Komenského přátelům v Anglii zafungovaly i tam jeho pansofické myšlenky. „A tak v zemi i nějaký čas působil. To byl také začátek jeho věhlasu, který postupoval dál. Byl zván do Ameriky a Francie, ale pak přijal pozvání do Švédska od samotné královny, v jejíchž službách působil několik let.“

„Nakonec se Komenský usadil v Amsterodamu, kde završil své působení. Zde také zrekonstruoval a znovu vydal většinu těch svých děl, které během dramatických událostí svého života ztratil,“ shrnul komeniolog Petr Zemek.