Náboženství Etiopie: judaismus

24. září 2010

Etiopie je pro etnology a religionisty zajímavá nejen díky zašlým časům kulturní vyspělosti a politické důležitosti, ale také díky nesmírné náboženské pestrosti. Její geopolitická poloha jako by ji přímo předurčovala k uchovávání specifických rysů dávných kultur a víry.

V případě asi stotisícové komunity etiopských židů, zvaných Falaša nebo Beta Israel, splnila tato země svou úlohu témeř dokonale. Až přesídlovací operace probíhající od 80. let minulého století navrátily ztracené syny do lůna izraelské domoviny, v němž už ale musí bojovat o svoji vzácnou kulturní identitu.

Dodnes není jasné, jak se židé v Etiopii octli. Dochovalo se několik vysvětlení: podle jisté tradice z 9. století se jedná o Danovce, příslušníky jednoho z dvanácti starověkých izraelských kmenů. Jiní se odvolávají na starou křesťanskou legendu o jeruzalémském původu etiopské královské dynastie. Podle této legendy byla bájná královna ze Sáby Etiopanka a biblický král Šalamoun s ní zplodil syna, jenž se později stal prvním etiopským králem. Podle jiných výzkumů - mezi jinými také na základě testů DNA - se jedná spíš o etiopské křesťany, kteří pod vlivem biblického učení konvertovali k judaismu.

Je přitom docela možné, že na každé z těchto teorií je něco pravdy: v době po zničení prvního chrámu se zřejmě několik Židů dostalo do Etiopie, kde se jejich komunita postupně rozrostla o konvertity z řad původního pohanského obyvatelstva a později také z řad křesťanských fundamentalistů. Nejsou vyloučeny ani kontakty s jemenskými židy.

Bez ohledu na svůj nejasný původ si byli etiopští židé dobře vědomi své jinakosti - okolí je pohrdlivě nazývalo (a někdy - dokonce i v současném Izraeli! - stále nazývá) Falaša, tedy exulanti, cizinci, zatímco oni sami sebe označují jako Beta Israel - dům Izraele. Po vzestupu křesťanství a později také islámu se uchýlili do izolace v hornatém kraji Gondar na severozápadě země.

Židé v Etiopii vyznávali archaickou formu předtalmudického judaismu s početnými cizorodými prvky, převzatými především z křesťanství. Užívali stejného překladu Bible do jazyku geez jako etiopská ortodoxní církev. Talmud neznali a neslavili ani svátky v něm ustanovené. Přísně však dodržovali šabat a stravovací předpisy (kašrut). Neměli rabíny - místo nich zastávali velmi důležité místo ve společnosti kněží zvaní kessim. Neshromažďovali se v synagogách, své modlitebny nazývali chrámy. Z etiopského křesťanství přejali také mnišskou tradici - element pro tradiční judaismus zcela cizí. Mnišství mezi nimi přetrvalo až do 20. století.

Jako jeden z prvních kulturních Evropanů na etiopské židy natrefil skotský cestovatel James Bruce v roce 1769. To už byla komunita Beta Israel značně zdecimována krvavým konfliktem mezi ortodoxními Etiopany a portugalskými misionáři, jenž je zasáhl v 17. století. Mnozí byli v jeho průběhu prodáni do otroctví nebo byli přinuceni ke křtu.

V 19. století se ukázalo, že ostatní židé se k otázce náboženského statutu Beta Israel budou muset vyjádřit. Stalo se tak až roku 1908. Vrchní rabíni 45 zemí vydali společné prohlášení, v němž uznali příslušníky Beta Israel za plnoprávné židy v náboženském smyslu. Zbídačené a izolované komunitě byla rovněž v průběhu následujících let nabídnuta rozmanitá pomoc, která po vzniku státu Izrael ještě zesílila. Jednalo se především o výstavbu škol a výuku hebrejštiny, tedy přípravu na možnost vystěhování do Izraele.

Po svržení monarchie v roce 1974 začala být situace pro Beta Israel neúnosná. Dva a půl tisíce jich zahynulo, sedm tisíc přišlo o své domovy. Židé začali utíkat do sousedního Súdánu. Kněží, vůdcové komunit, byli šikanováni jako sionističtí špehové; komunistický diktátor zakázal výuku hebrejštiny a zkonfiskoval hebrejské knihy. Hladomor v roce 1980 situaci jen zhoršil. Začátkem osmdesátých let proto Izrael začal postupně evakuovat Beta Israel z uprchlických táborů v Súdánu. Přes přísné zákazy prchaly tisíce příslušníku etiopské židovské komunity do Súdánu, aby odtud mohly být převezeny do Izraele. Stovky za to zaplatily svým životem. Během Operace Mojžíš (listopad 1984 - leden 1985) se do Izraele dostalo asi 8 tisíc etiopských židů ze súdánských uprchlických táborů. Kvůli nátlaku arabských zemí na súdánskou vládu byla akce předčasně přerušena.

Logo

Když se pak v roce 1991 začala politická situace v Etiopii výrazně zhoršovat a další osud Beta Israel byl nejistý, přistoupily izraelské obranné síly k radikálnímu kroku. 24. května 1991 zahájily Operaci Šalamoun, během níž 36 letadel společnosti El-Al s odstraněnými sedadly převezlo za 36 hodin z Addis Abeby do Izraele 14 325 etiopských židů. Letadla získala speciální rabínské povolení létat i v sobotu, protože se jednalo o věc záchrany životů.

Nyní v Izraeli žije asi 85 tisíc příslušníků komunity Beta Israel. Mnozí se potýkají s vážnými adaptačními problémy. Nebyli připraveni na život v industrializované společnosti, mají potíže s hebrejštinou, těžko si nacházejí práci a jsou častým terčem rasistických útoků, také ze strany ultraortodoxních židů, kteří zpochybňují jejich židovství.

Logo

Pod tímto tlakem mnozí Beta Israel ztrácejí chuť rozvíjet kulturu, kterou si s sebou přivezli z Etiopie. Většina z nich přijímá ortodoxní judaismus, učí se v ortodoxních rabínských školách. Ale přitom mají Beta Israel před sebou opravdu těžký úkol - začlenit se plně do izraelské společnosti, a neztratit přitom svoji vlastní identitu.

autor: Milan Žonca
Spustit audio