Prof. Petr Vorel o tom, jak se rodí erudovaný historik

29. říjen 2015
Studio Leonardo

Detailní pohled na historický výzkum

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. je český historik, prorektor Univerzity Pardubice. Odborně se zabývá převážně českými dějinami raného novověku, dějinami měst a šlechty, a zejména pak historií peněžnictví. V tomto směru působí i jako soudní znalec.

Byl iniciátorem a realizátorem výstavy Tisíciletá tradice české měny od X. do XXI. století uspořádané Českým centrem v New Yorku. V roce 2000 obdržel za svou knihu Páni z Pernštejna Cenu Egona Erwina Kische. Externě přednášel též na FF UK a po několik let stál v čele Sdružení historiků České republiky. Vedle toho vede redakci časopisu Theatrum historiae a Východočeského sborníku historického a je členem několika dalších redakčních či vědeckých rad.


autor: mše
Spustit audio