Češi a Evropa

18. červenec 2005

Prezident Václav Klaus o víkendu přišel s novou ideou a navrhuje, aby místo Evropské unie vznikla Organizace evropských států, která by sestávala z národních států. Tyto státy by nebyly tmeleny ideovými cíly, nýbrž jen splečnou vírou v to, že v jistých oblastech budou ve společném zájmu jednat společně, a na tomto základě dospívat ke společným rozhodnutím.

Návrh je to na první pohled rozumný, ale bohužel nerespektuje vývoj staré Evropy, která se od samého počátku definovala jako území, které spojují společné hodnoty a idee. Proto také do Evropy v různých obdobích patřila různá území. Původně jen Řecko, Albánie a Makedonie. Jednou ze základních hodnot, na kterých Evropa - na rozdíl třeba od Ruska - od 11. století stojí, je právě smlouva. Šlechta, která se zformovala z rytířů, královských bojovníků, uzavřela s panovníkem smlouvu: Stát ji svými zákony vymezil určitá privilegia, určil kritéria příslušnosti a propůjčil ji právní statut jako novému stavu.

Navíc si stát ponechal právo povyšovat do šlechtického stavu. Smlouva zároveň přiznala poddaným, tedy šlechtě, právo na neposlušnost v případě, že jejich lenní pán neplní své povinnosti. Tak tomu bylo v těch zemích a v takové době, kdy moc byla vyrovnaná: Šlechta zajišťovala panovníkovi vojenský aparát, který doplňoval kancléřství, berní úřady a justici. Mezi panovníkem a šlechtou bylo stále napětí: Šlechta chtěla víc privilegií, panovník se snažil udržet silný stát.

Jasně to zformuloval Jacques Rupnik, když v knize Jiná Evropa napsal: "Ve feudální společnosti existovala smlouva mezi lenním pánem a jeho vazalem, podobná smlouva mezi velmoži, kteří tvořili zárodek politické společnosti, králem a rovněž smlouva mezi centrální mocí a vznikajícími městy." Připomeňme že v Porýní a v Pobaltí byla některá města tak silná, že vytvořia vlastní republiky, které ve formě hanzovních měst přetrvaly dodnes. Jsou jakýmisi státy ve státě s vlastními parlamenty. Odtud také pramení myšlenka právního státu, systému nezávislého soudniství. Rupnik říká: "Na cestě, která vede od feudální smlouvy ke smlouvě společenské, najdeme počátek toho, čemu říkáme západní svobody, odpovědnost a autonomie občanské společnosti." Smlouva, zákon, či základní smlouva, jak se říká ústavě, proto tvoří základ evropské civilizace. Úplně jinak tomu bylo již od 12. století v Rusku: Tam nebyl stát vytvořen splečností, ale naopak stát společnost vytvářel. Bylo tomu tak za mongolských nájezdů, kdy dobyvatelé určovali pravidla, tak i později za Ivana Hrozného ve XII. století, který odstranil šlechtu a nahradil ji třídou úředníků jmenovaných státem. Celá historie Ruska od doby Petra Velikého je poznamenána vzestupem role státu a jeho vzpupné byrokracie, která dokonce nebyla staletí placena a žila pouze z úplatků. Dnešní Putinův model jen pokračuje v této staré tradici. Zatímco Západ je skoro tisíc let postavený na smlouvě, podle níž všechny strany musí plnit vůči sobě nějaké povinnosti a za to jim stát poskytuje jistá práva, Východ je postaven na příkaznickém systému: vše musí sloužit státu.

Taky bychom mohli říci: Zatímco Západ potřebuje nezávislou justici a nezávislá média, která kontrolují plnění smlouv, Východ potřebuje jen byrokracii, která kontroluje plnění příkazů panovníka či dnes prezidenta, kterému slouží i média.

Jen z tohoto krátkého nástinu historického přehledu vyplývá snad dost zřetelně, že Evropská unie od nějaké formy ústavní smlouvy ustoupit nemůže, protože právě na smlouvách vznikla a díky smlouvám přetrvává. Po právní a měnové unii musí Evropa nutně dál usilovat i o nějakou formu unie politické. Jinou šanci nemá, ohrozila by sama sebe.

Pokud toto nechápeme, potvrzujeme jen to, co si stará Evropa o nás myslí již desetiletí a sice, že dilema inteligence střední Evropy, jak napsal Rupnik, spočívá v časovém posunu mezi její identifikací se západní civilizací a kulturou a mezi její zaostalou sociální a ekonomickou strukturou. Proto česká inteligence si idealizovala venkovský lid, v němž viděla duši národa a naději v pokrok vkládala ve stát, místo aby státu vzdorovala a vytvořila mu protiváhu, transformovala se v nezávislou střední třídu, jako tomu bylo v západní Evropě. Odvolávat se na začátku XXI. století na národní stát, znamená zůstávat v tomto starém myšlenkovém vzorci, který nás od staré Evropy stále dělí.

Spustit audio