Stará Dubá: Hrad, který je sám pokladem

30. prosinec 2012
Výběr z fotografií Staré Dubé v roce 2008

Mezi obcemi Hvězdonice a Zlenice jsou na levém břehu Sázavy v lese skryty hned dvě působivé památky. Najdete zde nejen zříceniny hradu Stará Dubá, ale také trosky dávného městečka. Do pramenů vstoupilo jako Odranec.

Benešovsko patří k lokalitám bohatým na pozůstatky života našich předků. Některé z nich jsou skutečně výjimečné. Této skutečnosti si všiml také August Sedláček, když sepisoval své Hrady, zámky a tvrze království Českého: „Chvály hodné jest údolí Sázavy, jak často slýchati, nejen pro břehy své pěkné a půvabné stráně, mezi nimiž řeka tiše protéká, nýbrž i pro malebné hrady, jichž zříceniny se v tiché hladině zhlížejí. K těm, kteréž putujícího k zastavení vábí, patří zříceniny Dubé s hradbami rozsáhlými, které podle pověsti kolbiště, vskutku ale podhradí městskými právy obdařené zavíraly. Hrad Dubský stával na skalnatém ostrohu, vysokém a místy srázném mezi širokým údolím Sázavy a úzkým dolem vodoteče ode vsi Dubska běžící. Příchozí od Čerčan objevují se napřed zříceniny bývalého podhradí, kteréž se nazývalo zvláštním jménem Odranec a jako městečko vysazeno bývalo."

Výběr z fotografií Staré Dubé v roce 2008

Hrad s cejchem loupeží
Po hradu se poprvé psal Ondřej z Dubé v roce 1283. Mezi jeho majitele najdeme loupeživého rytíře Jana Zúla z Ostředka i Bohuše Kostku z Postupic. V roce 1466 byl hrad obležen, dobyt a rozbořen vojsky Jiřího z Poděbrad. Tehdy se jmenoval pouze Dubá. Jménem Stará Dubá byla zřícenina poprvé nazvána v roce 1648.

Výběr z fotografií Staré Dubé v roce 2008

V písemných pramenech najdeme řadu zajímavých momentů z historie tohoto místa. August Sedláček se pozastavil například u odbojů Jana Zúla: „Když nepokojný soused Jan Zoul z Ostředka se proti králi pozdvihl, Vaněk z Dubé jej zajal a podal králi do Karlšteina. Jan byv 11. června z vězení propuštěn, slíbil králi věrným služebníkem býti a Vaňkovi ničím zlým nezdvihati za to, co mu učinil. Za nové války s jednotou panskou léta 1399 činili Vaňkovi služebníci lidem protivníkův velké škody, brali jim zboží na silnici, jímali je a vodili na Dubou. Zboží vzaté prodáváno v Praze. Když byl král Vácslav léta 1402 od Zikmunda bratra svého zajat a Pražská města bez odporu se podala Zikmundovi v poslušenství, Vaněk s mnohými jinými jim poslal odpovědné listy a plenění a hubení ve zdejší krajině zase začalo. Po navrácení krále Vácslava do země, léta 1403, nastal mír, jen Zoul pokračoval z neznámých příčin ve válce."

Zachytil také dřívější mínění o konci Dubé i Odrance: „Zajímavo je, že Kuneš prodal právo to na všem panství, avšak vymínil si hrad samotný s jeho prostranstvím, městečko Odranec ale jen ve hradbách i s tou hradbou a se všemi cestami, které od starodávna ke hradu bývaly. Patrně hradu potřeboval ke svým válečným podnikům. Avšak smrtí Kunšovou také právo jeho pominulo, k němuž se již nikdo nepřipovídal. Od těch dob patřila Dubá panství Hrádeckému. Co bylo příčinou, že i hrad i podhradí zpustly, není nám známo; obyčejně se to vysvětluje válkami, které byly roku 1467. Léta 1525 a 1554 slove Dubá již pustým zámkem a potom od lidu pojmenováván Starou Dubou. V popisu panství Mrackého léta 1648 jest zmínka "o lesu nad Starou Dubou v Hořalce."

Městečko pod hradem - Odranec

Výjimečnost lokality
Stará Dubá i Odranec patří k místům, které archeologický průzkum stále čeká. Zřejmě to bude trvat ještě mnoho let, protože část Odrance leží přímo pod náspem trati. Jeden zajímavý nález z místa přitom známe. Zachytil ho August Sedláček, když sbíral podklady pro kapitolu o Dubé do knihy Hrady, zámky a tvrze království Českého. Tehdy se sešel s hajným, který mu prozradil, že u hradu našel pod jakýmsi pařezem olověnou trubku. Praktický hajný našel pro takový objev ihned využití a začal si lít z trubek střelivo. Když materiál došel, vypravil se na hrad pro další kus trubky. Díky tomu víme, že Stará Dubá měla olověný vodovod, který musel být nepochybně velmi drahý.

Výběr z fotografií Staré Dubé v roce 2008

Pokud zalistujete Ilustrovanou encyklopedií českých hradů prof. Tomáše Durdíka, najdete v závěru představení lokality také tuto poznámku: „Stará Dubá zaujímá mezi českými šlechtickými hrady druhé poloviny 13. století zcela výjimečné postavení. V době striktní typové diferenciace mezi královskými a šlechtickými hrady představuje spolu s Příběnicemi jediné šlechtické stavební podniky řádově srovnatelné s královskými hrady typu s obvodovou zástavbou a tvoří tak jeden z absolutních vrcholů výjimečných možností nejvýznamnějších šlechticů doby posledních Přemyslovců. Náleží též mezi naše nejvýznamnější a nejkvalitnější zaniklé sídlištní komplexy a výjimečné je i patrně úplně dochování ženijní části obléhacích prací.“

Výběr z fotografií Staré Dubé v roce 2008

Více se o Staré Dubé můžete dozvědět v premiérovém článku Hrad, který je sám pokladem, jehož součástí je také fotogalerie Odrance.

Spustit audio
autor: Adriana Krobová