Rozhlasový projev Alexandera Dubčeka po návratu z Moskvy

27. srpen 1968

Drazí moji spoluobčané, soudružky a soudruzi, těžko se mi hledají slova, kterými bych vyjádřil vděčnost za nesmírné projevy důvěry, kterými jste zahrnuli mne i ostatní soudruhy, na které jste čekali. Vaše vysoká morálka, uvážlivý postup, vystupování a pevně vyjádřené přesvědčení, že se do svých funkcí vrátí všichni řádně zvolení funkcionáři strany a ústředních orgánů nebyly planou vírou. Jsme zase ve svojí práci mezi vámi. Děkujeme vám.

Můžeme zase obnovit činnost ústředních orgánů v naší republice, Národního shromáždění a vlády, činnost Národní fronty. Tato činnost, stejně jako život našeho lidu bude probíhat v situaci, jejíž realita není závislá jen na naší vůli.

Tuto skutečnost jsme si v plném rozsahu uvědomovali po celou dobu právě tak, jako to pociťujeme a jistě si uvědomujete vy všichni. Je velikou zásluhou vaší rozvážnosti, lidu naší republiky, že dbal na výzvu předsednictva Ústředního výboru KSČ a prezidenta republiky soudruha Ludvíka Svobody i vlády republiky, že nedošlo k otevřeným větším střetnutím a k tragičtějšímu krveprolévání. Za každou cenu je třeba zabránit dalšímu utrpení a dalším ztrátám, protože tím by se skutečná situace stejně nezměnila a nenormální stav v naší vlasti by se prodlužoval. Jsme-li odhodláni zabránit krveprolévání, neznamená to, že se chceme vzniklé situaci pasivně podřídit, naopak činíme vše, abychom našli, a jsme přesvědčeni, že najdeme prostor, cesty a prostředky, jak rozvinout a s vámi všemi uskutečňovat politiku, která nakonec povede k normalizaci poměrů.

V tomto přesvědčení nás posilňují i výsledky jednání, kterých dosáhli představitelé našeho státu, strany a Národní fronty, s představiteli Sovětského svazu, které jsme včera v Moskvě ukončili. Rovněž sovětští představitelé chtěli přispět k normalizaci našich vztahů. Jsme v dnešní realitě postaveni před úlohu, najít východisko z dnešní situace v Československu.

Na prvním místě je dnes dohoda o postupném odchodu vojsk 5 států z území naší republiky. Proto nedůvěra, vyvolávaná v tomto směru, není opodstatněná a je škodlivá. V této dohodě, v tomto stanovisku je základní předpoklad celé naší cesty. Dohodli jsme, že vojska z obcí a měst se okamžitě přemístí do vyhrazených prostorů. To je ovšem spojené s tím, nakolik budou naše vlastní československé orgány schopné v jednotlivých místech zabezpečovat pořádek a normální život.

Vláda republiky v tomto směru již dnes přikročila k příslušným opatřením, aby naše vlastní orgány prováděly opatření k regulaci našeho občanského života. Bylo by proto velmi nerozumné a nebezpečné zdržovat jakýmikoliv akcemi přesuny a nakonec odchod vojsk pěti států z naší vlasti, protože konečným cílem našeho snažení je uskutečnit úplný odsun těchto vojsk, a to co nejdříve.

Na základě jednání v Moskvě vláda již provádí praktické kroky v tomto směru. Chceme ještě dnes v noci, aby z některých míst byla odvedena vojska, a uvolňují se některé prostory a objekty v Praze. Pracuje se na dalších opatřeních v tomto směru.

Prosíme vás, vážení spoluobčané, abyste nám pomohli čelit jakýmkoliv provokacím takových sil, které mají zájem na zostření beztak již velmi napjaté situace a které jsou zaměřeny některými lidmi i proti socialismu. V tomto období zvláště potřebujeme pořádek, potřebujeme uvědomělou kázeň a disciplínu všech našich občanů, obyvatel naší československé socialistické vlasti tak, jak tomu bylo až doposud.

Ba co víc, v dalším období budeme svoji uvědomělost potřebovat ještě daleko víc. Neboť jde skutečně o mnoho a záleží též na našem postupu, na naší práci, i na tom, jak vy všichni v této naší práci pomůžete. Chci též co nejvážněji upozornit na to, že k normalizaci poměrů patří, aby chování a konkrétní činy každého jednotlivce se neposuzovaly na základě vášní a masové psychózy bez znalostí skutečností. Nesmíme propadat v této složité době vášni a psychóze. V takovém prostředí těžko bychom mohli zvládnout situaci, těžko bychom mohli řídit život v naší vlasti a věřte, že chceme a rozhodně uděláme v tom směru všechno, co na nás závisí.

Normalizace poměrů je základní reálný předpoklad, abychom zase mohli soustředit naše úsilí na to, jak jít dále bez vážných chyb a podstatnějšího zdržení po cestě, které jste spolu s námi tak věřili, a myslím, zejí stále věříte. I když dnes žijeme a pracujeme ve složitých podmínkách, ve složitém období. Chápali a chápeme vaši podporu v těchto dnech jako podporu myšlence úspěšnějšího rozvíjení socialismu v naší vlasti tak, jako jsme se to pokusili formulovat od lednového pléna ústředního výboru KSČ a v přípravách na mimořádný sjezd strany. Tím víc nás tato podpora posiluje, tím víc nás zavazuje i v této složité době nevzdat se našeho svobodného úsilí o plnější vyjádření humanistických socialistických zásad.

I když se zdá být jakkoli paradoxní, že hovořím o tom právě v této době, ale i tak musíme mít víru v naši sílu, víru v náš lid, protože jenom v jednotě a v jednotném postupu, v jednotě našich činů můžeme zabezpečit úspěch naší další politiky. S rozhodnutím, vytvořit podmínky pro pokračování v této politice, pokud možno s nejmenšími chybami, se též vracíme ke svojí práci. Nebude to lehké a bude proto třeba vynaložit mnoho úsilí. Taková je skutečnost a z toho musíme vycházet při svojí práci. Ignorování skutečného stavu by mohlo vést v některých místech jen k dobrodružství, anarchii, a to je nedobré, to by bylo nedobré pro uskutečňování významných úloh, které máme před sebou.

Víte, že nová situace, která je v naší vlasti, staví nás před nové otázky a jsou tu některá nová hlediska, první, co potřebujeme, je pokud možno nejrychlejší konsolidace a normalizace situace v naší vlasti. Vím, že to bude velmi složité, ale musíme to chápat jako základní předpoklad dalších kroků. Právě proto spoléháme, že tak, jako jste nás podporovali doposud, pomůžete na základě reálného posouzení situace svojí další důvěrou a aktivní účastí i dnes, a to i v tom případě, že budeme musit uskutečnit i některá dočasná opatření, omezující stupeň demokracie a svobody projevu, jakého jsme již dosáhli a které bychom za normální situace dělat nemohli. Ale prosím vás, abyste si hluboce uvědomili dobu, ve které žijeme. Čím dříve se nám podaří normalizace poměrů ve vlasti a čím větší podporu nám poskytnete, tím dříve budeme moci udělat další kroky na naší polednové cestě.

Cestu k řešení našich problémů nechceme hledat sami. Nespoléháme jen na svoje vlastní síly, ale především na síly vaše, na vaši morální sílu, na váš charakter, na vaše samostatné myšlení, které musí být opřené o rozvahu, uváženost a které musí vycházet z reality, která v naší vlasti vznikla. To není možno ignorovat. Tomu neodpovídá takové počínání, kdy se ve vysílání některých rozhlasových vysílačů po vystoupení presidenta republiky, soudruha Svobody šíří nedůvěra, pochybnosti k výsledkům moskevských jednání a připravovaným opatřením k odsunu vojsk. Velmi naléhavě varujeme před takovým počínáním. Zápalná slova se lehko vypustí do éteru. Je třeba však to spojovat s odpovědností za další oběti na životech, za hmotné škody, které jsou již teď nemalé.

Vaše podpora, klid, rozvaha a činnost stranických orgánů na všech stupních, i funkcionářů strany i ostatních masových a společenských organizací v těchto dnech znovu potvrdily zkušenost, kterou jsme získali již od ledna tohoto roku, že je třeba mít těsné spojení s lidem, soustavně se s ním radit, opírat se o jeho rozum a zkušenosti, dbát na jeho názory a vyjádřit je v naší politice. Chceme tak postupovat i nadále. Vím, za jaké ideály bojujete, vím, že nikdy neustoupíte od myšlenky socialismu, humanismu a národní samostatnosti a naší československé suverenity. Věřím, hovořím před tváří vás všech, že ve svém životě nemohu a nechci jednak jinak, než pracovat pro uskutečnění těchto ideálů svého lidu.

S touto myšlenkou jsem jednal v minulých dnech s ostatními soudruhy, s touto myšlenkou chci pracovat a sloužit svojí vlasti i v budoucích dnech. Otázek, na které je třeba hledat odpověď, je velmi mnoho. Vy sami nejlépe víte, kolik nových a osudových otázek vyvstalo za poslední týden. Od obnovení pořádku a odchodu vojsk přes řešení mnohých problémů života každého z nás. To všecko vyžaduje skutečně promyšlenou odpověď, a to co nejdříve. Ubezpečuji vás, že chci spolu s vámi náš postup v nové situaci promyslet co nejdříve a také co nejdříve začít postupně řešit nejnaléhavější problémy.

Dovolte mi nyní povědět několik slov všem komunistům, členům i funkcionářům naší strany. Soudružky a soudruzi, my všichni, nechť již pracujeme v základních organizacích anebo i nejvyšších funkcích strany, jsme silní jen tehdy, když nám důvěřuje celá strana a když ve stranu důvěřuje lid. O to větší odpovědnost máme za to, abychom v praktické politice uskutečnili všechno, co je v zájmu lidu, a to i v současných mimořádných a neuvěřitelně těžkých podmínkách. Největším neštěstím pro stranu by bylo, kdyby se její zdravé jádro, všechny její síly, které probojovaly cestu k polednové politice Komunistické strany Československa, se teď rozdrobilo, kdyby došlo k nedůvěře uvnitř zdravých sil strany. To by nevyhnutelně znamenalo rozpad síly, která jediná je schopná vyvést naše národy z dnešní složité situace.

Chci, abyste vy, členové a funkcionáři strany, kteří jste v těchto dnech pracovali doma, porozuměli nám, kteří jsme jednali mimo náš domov. Projednáme co nejdříve společně všechny otázky, které vznikly za opravdu mimořádných a výjimečných okolností.

Prosím všechny funkcionáře krajských a okresních výborů i základních organizací strany, delegáty mimořádného XIV. sjezdu, aby po několik dní v této výjimečné situaci plně respektovali v stranické práci ty pokyny, které ve své funkci jako první tajemník ÚV KSČ vydám. Hovořím o tom proto, že se musím spolu s ostatními soudruhy, kteří pracovali na okresech, krajích a tady v ústředí, poradit o dalších krocích, jak sjednotit krok všech komunistů na všech stupních práce, sjednotit krok komunistů, kteří pracovali tady doma, k dalšímu uskutečňování politiky naší strany.

Ujímám se současně výkonu své funkce velitele Lidových milicí, která mi plyne z titulu funkce, která mi byla svěřena. V nejbližších dnech potom vyřešíme všechny potřebné otázky na jednání pléna ÚV KSČ za účasti zástupců delegátů XIV. sjezdu. Musíme se doslova poradit s těmi komunisty, s těmi vedoucími funkcionáři naší strany, kteří pracovali v tu dobu, kdy jsem já a ostatní soudruzi nemohli se zúčastnit spolu s nimi na práci naší strany. Celkem otevřeně chci říci, že zkušenosti nás draze poučily o tom, že naši politiku musíme dělat rozhodně a důsledně. Musíme však též dbát, aby současnou důležitou situaci nevyužily ty síly a tendence, kterým je cizí socialismus. Budeme do budoucna rozhodně a důsledně chránit naši socialistickou politiku Československa.

Vážení posluchači, prosím, abyste mi prominuli, když tu a tam se projeví nějaká přestávka v této mojí mnoho improvizované řeči a improvizovaném vystoupení. Myslím, že mě chápete, čím je to způsobené.

My všichni, kteří jsme v minulých dnech jednali v Moskvě, jsme vám hluboce vděčni za rozvážnou a skutečně komunistickou práci. Bez ní by nebylo možné zabránit zostřování situace, udržet rozvahu a zároveň vpravdě morální a politickou jednotu našeho lidu. Chtěl bych zároveň poděkovat příslušníkům armády, Sboru národní bezpečnosti a Lidovým milicím za to, že se v nich projevil takový vysoký morální činitel, který přispěl k tomu, aby nedošlo k velkým konfliktům. To je správné, tak je třeba si počínat dále podle příkazu prezidenta ČSSR. Vám všem, všemu našemu lidu ze srdce děkuji. Věřte, že vaše důvěra je pro nás všechny závazkem a že tento závazek nikdy v životě nezapomeneme a budeme se vám vždy cítit za svoje činy odpovědní.

Chápeme svoji práci nejinak než jako službu svému lidu, službu svojí československé socialistické vlasti. Všichni dnes víme, že další cesta nebude lehká, že bude složitá, protože bude složitější a také delší, než jsme si to donedávna představovali z hlediska uskutečňování Akčního programu, ale nechť už jde život jakkoliv, i dnes, v této době, musíme mít na zřeteli, že musíme další období promyslet, jak uskutečňovat závěry naší polednové politiky, jak uskutečňovat v této nově vzniklé situaci a podmínkách program naší Komunistické strany Československa, ke kterému jsme se v lednu, dubnu i v dalších opatřeních ÚV KSČ přihlásili. Jinak ani to není možné. I v dalším období na této pozici jsme stáli a stojíme dnes a z této naší politiky budeme vycházet i v dalším období.

Národ, náš lid, patří společenstvu socialistických národů v ostatních zemích. Věříme, že přes všechno, co se stalo, co dnes prožíváme, se vztahy mezi našimi národy a národy ostatních socialistických zemí upraví tak, aby byly v souladu s touto skutečností. Jinak to ani nemohu říci. Právě proto, že naše národy, Češi a Slováci, jsou hluboce humánně založení lidé, s internacionálním citem, a proto vztah k národům druhých socialistických zemí i k národům, lidu, pracujícímu lidu i v Sovětském svazu, i v ostatních zemích cítí svůj internacionální vztah, který nesmíme opustit, protože budeme pracovat nejen dnes, ale i zítra, a vztahy v tomto směru jistě budou směřovat k tomu, abychom se s těmito národy dále sbližovali, aby se vztahy upravovaly tak, aby to bylo v souladu a odpovídalo skutečnosti, že naše i jiné národy jsou národy socialistické.

Prosím vás, nedopusťte provokaci, nedovolte vnést paniku do našich řad. Nezbývá nám v těžké situaci nic jiného, než napnout všechny síly, všechen rozum, abychom v další práci skutečně obstáli. Nezahyne národ, ve kterém se každý dokáže řídit jak svým rozumem, tak svým svědomím.

Prosím vás všechny, drazí moji spoluobčané, Čechy, Slováky, komunisty a členy ostatních politických stran Národní fronty, prosím všechny dělníky, rolníky, prosím naši inteligenci, všechen náš lid, zůstaňme jednotní, klidní, hlavně rozvážní, pochopme, že jen v tom a v naší věrnosti socialismu, v naší čestnosti, v našem úsilí a charakterech je záruka cesty vpřed.

(Vysíláno v Československém rozhlase kolem 17.30 hod., text podle knihy Sedm pražských dnů, Academia, Praha 1990)

autor: Alexander Dubček
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.