Pravidla hry Vyzyvatelé

3. květen 2017

1. Hra Vyzyvatelé (dále jen hra) je vědomostní hrou. Cílem je vzájemné poměření vědomostí účastníků hry, zejména odpovídáním na otázky.

2. Pořadatelem hry je Český rozhlas, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99 Praha 2, IČ 45245053, DIČ CZ45245053.

3. Účastníkem hry může být česky mluvící fyzická osoba starší 18 let. Hry se nemohou zúčastnit právnické osoby ani zaměstnanci pořadatele či jejich rodinní příslušníci. Účastníky vybírá pořadatel na základě písemných nebo ústních přihlášek. Účast ve hře je dobrovolná a není tedy ze strany pořadatele vymahatelná, stejně tak není vymahatelná ani ze strany zájemců o účast.

4. Každé hry se může zúčastnit přesně 6 účastníků, tedy dvě trojice. Každou trojici tvoří: dva studenti vysoké školy, kteří vyzvali k poměření vědomostí ve hře svého učitele, a učitel, který na výzvu studentů přistoupil.

5. Účastníci sedí v průběhu hry odděleně od publika. V dosahu účastníků se nesmí nacházet předměty umožňující vyhledávání informací – takovými předměty jsou zejména chytré mobilní telefony, tablety stejně jako poznámky na papíře apod.

6. Hru zahajuje moderátor představením účastníků hry a dotazem, zda hra může začít. Pokud nikdo nevyjádří nesouhlas a všichni účastníci jsou na svých místech, hra začíná a moderátor pokládá první otázku.

7. Soutěžní otázky pokládá moderátor podle připraveného scénáře střídavě studentům a učitelům. První otázku na začátku kola dostávají vždy studenti. Výjimkou je závěrečné 5. kolo a případně 6. kolo, v nichž se účastníci přihlašují o slovo, a moderátor jim ho uděluje v pořadí, ve kterém se přihlásili.

8. Hra je členěna do pěti kol, šesté kolo je zařazeno pouze v případě, když je skóre studentů a učitelů po 5. kole vyrovnané. Kola mají různé počty otázek a jdou po sobě v následujícím pořadí:

1. kolo Odborné znalosti první trojice – 8 otázek
2. kolo Odborné znalosti druhé trojice – 8 otázek
3. kolo Singl, nebo double – 8 otázek
4. kolo Půlminuta – 2x max. 10 výroků (počet výroků je limitován 30 vteřinami)
5. kolo Rychlejší boduje – 6 otázek
(6. kolo Náhlá smrt – 1 otázka – je použita jen při remíze)

9. Body za správné odpovědi přiděluje moderátor. Pokud má moderátor pochybnosti, může se o přidělení bodů poradit s dalšími osobami zastupujícími pořadatele. Za každou správnou odpověď dostává tým jeden bod, výjimkou je 3. kolo („Singl, nebo double“), kde účastníci mohou získat za správnou odpověď i dva body, pokud zvolí variantu double. Za špatné odpovědi se body neodečítají.

10. Pokud je v prvních čtyřech kolech otázka zodpovězena chybně nebo není zodpovězena vůbec, moderátor už nikomu nedává druhou šanci odpovědět a sám řekne správnou odpověď. V 5. a 6. kole existuje více příležitostí pro odpověď (viz dále).

11. V 1. kole odpovídají pouze účastníci první trojice, přičemž oba studenti se mohou mezi sebou radit. V 2. kole odpovídají pouze účastníci druhé trojice, přičemž oba studenti se mohou mezi sebou radit. Od 3. kola až do konce hrají všichni studenti proti všem učitelům (tým studentů vs. tým učitelů), přičemž účastníci se mohou ve svém týmu navzájem radit, i když je moderátorem osloven jen jeden člen týmu.

12. V 3. kole („Singl, nebo double“) jsou 4 tematické sady po dvou otázkách a každá sada obsahuje lehčí otázku za 1 bod (tzv. singl) a těžší otázku za 2 body (tzv. double). Moderátor dává týmu, který je na řadě, na výběr mezi otázkou singl a double, na tým protihráčů pak zbývá druhá otázka ze sady.

13. Ve 4. kole („Půlminuta“) je úkolem účastníků postupně potvrdit, nebo vyvrátit výroky moderátora. Účastníci mohou v tomto kole použít pouze slova „ano“, nebo „ne“. Každý tým může reagovat až na 10 výroků, ale jen v časovém limitu 30 vteřin. Za každou správnou odpověď tým získává bod. (Příklad: Moderátor vyjmenovává různé řeky a účastníci podle zadání vyjadřují slovy „ano“, nebo „ne“, zda se řeky vlévají do Černého moře.)

14. V 5. kole („Rychlejší boduje“) moderátor pokládá otázky a účastníci se poté přihlašují zvukovým signálem, pokud chtějí odpovědět. Studenti mají odlišný zvuk od učitelů, aby moderátor rozeznal, který tým byl rychlejší. Moderátor dá nejprve možnost odpovědět prvnímu přihlášenému účastníkovi a jeho tým získá bod, pokud odpoví bezprostředně po udělení slova správně. V případě prodlevy nebo špatné odpovědi tým zůstává bez bodu. K odpovědi na stejnou otázku se pak může zvukovým signálem přihlásit kdokoliv z týmu protihráčů a tento tým získá bod, pokud přihlášený účastník odpoví bezprostředně po udělení slova správně. Když ani tato druhá odpověď není správná, nebo je vyslovena s prodlevou, moderátor bod neudělí a sám řekne správnou odpověď.

15. V 6. kole („Náhlá smrt“) moderátor položí otázku a účastníci se přihlašují zvukovým signálem, pokud chtějí odpovědět. Studenti mají odlišný zvuk od učitelů, aby moderátor rozeznal, který tým byl rychlejší. Moderátor udělí slovo prvnímu přihlášenému a v případě špatné odpovědi dá novou možnost odpovědět tomu, kdo se přihlásí jako další v pořadí. Hra takto pokračuje, dokud nezazní správná odpověď. Pokud se nikdo nehlásí, moderátor dává účastníkům hry nápovědy, které postupně usnadňují odpověď.

16. Hra končí vyhlášením vítězného týmu. Vítězným se může stát buď tým studentů, nebo tým učitelů. Remíza není možná.

17. Délka hry není přesně ohraničena a pohybuje se obvykle kolem půl hodiny. Moderátor je oprávněn tempo hry řídit, zejména urychlovat ve chvíli, kdy oslovení účastníci nejsou schopni odpovědět na otázku v obvyklé časové lhůtě. V takovém případě moderátor může zahájit odpočet pěti vteřin, a pokud v průběhu odpočtu odpověď nezazní, je otázka považována definitivně za nezodpovězenou.

18. Pořadatel si vyhrazuje právo hru bez náhrady odložit, přerušit nebo zrušit, a to i bez udání důvodu. Pořadatel si také vyhrazuje právo vyřadit ze hry účastníky, kteří nehrají férově či nedodržují pravidla.

19. Pořadatel může nejlepší účastníky odměnit na základě jejich bodového hodnocení věcnou nebo peněžní odměnou, tato odměna však není vymahatelná a je pouze projevem dobré vůle pořadatele.

20. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

V Praze dne 1. května 2017